Slide 1

Med verdens mest bærekraftige og kostnadseffektive begravelsesløsninger, vet vi at vi kan bidra til en forskjell. For alle.

Mangelen på fremtidige gravplasser, vil ikke bare gå utover den enkelte forvaltning, kirkeverge, kommunen eller etterlatte. Før eller siden går det utover oss alle – og samtlige som kommer etter oss.

Heldigvis finnes det løsninger som hensyntar både fremtiden vår, økonomien og kravet til etikk og verdighet. Det er bare ikke så mange som kjenner til disse løsningene enda.

I EcoGrave har vi spesialisert oss på dette.

Fra kalkbehandling for gjenbruk av graver og automatiske kolumbarier, til vannkremasjon og organisk nedbrytning: Vi tilbyr bærekraftige, kostnadseffektive og unike alternativer til dagens tradisjonelle metoder for gjenbruk, sluttbehandling og oppbevaring.

Les mer om våre løsninger for behandling av avdøde her

Vi vet at løsningene vi tilbyr, bidrar til en mer hensynsfull avskjed – for alle.

For naturen, for menneskene, for økonomien.

Enkelte av løsningene gjøres kun som forsøk per i dag. Inntil metodene på et senere tidspunkt inntas i revidert lovverk, må det derfor rettes søknad til myndighetene i forkant av bruk.

Slide
Dette er EcoGrave
Om oss

Foto: Heidi Marie Gøperød

Det må gjøres grep

Gravlegging i dårlige grunnforhold og bruk av plast har ført til at det er sannsynlig at så mange som opptil 1,5 millioner graver i Norge står uten gjenbruksmulighet.

Vi vet ikke så mye om fremtiden. Men én ting all statistikk tilsier, er at dødsraten vil stige i flere tiår fremover. Snart er det ikke areal igjen til flere kistegraver. Vi er med andre ord tvunget til å tenke gjenbruk, bærekraft og økonomi.

Gjøres det ikke grep vil det presserende behovet gå utover en av de største nasjonale utfordringene vi har i dag: nedbyggingen av dyrka mark. Dette er i strid med Regjeringens jordvernpolitikk for Norge.

Slide
Historien

EcoGrave AS er en nystartet bedrift med spisskompetanse innenfor gravferdsområdet. Grunnlegger Runar Frømyhr har imidlertid en historie fra bransjen tilbake til starten på 2000-tallet. Han var med på å starte Norsk Miljøstabilisering AS i 2007, som senere endret navnet til Nomias AS.

Grunnlaget for denne bedriften ble lagt av et patent for kalking av graver, og det var med basis i dette patentet at Norsk Miljøstabilisering AS ble etablert. Forut for etableringen arbeidet den opprinnelige gründeren over et par tiår med flere forsøk og dokumentering av prosessen sammen med flere forvaltninger som potensielle kunder og et høyskolemiljø. Dette var et møysommelig arbeid.

Nomias AS ble sommeren 2018 solgt til selskapet Franzefoss Minerals AS, som fra starten også var en strategisk minoritetsaksjonær, og ble fusjonert inn i dette selskapet. Konseptet ble døpt om til «Terra Balance», og ble markedsført og solgt med denne merkevaren til forvaltninger i Norge.

I midten av februar 2023 ble konseptet solgt til gründeren av EcoGrave AS, og EcoGrave AS ble etablert på samme tid. Dette selskapet startet igjen EcoGrave Operations AS, og det er dette selskapet som nå drifter kalking av graver i Norge. Ecograve Operations AS er 100% eid av Ecograve AS.

Ecograve AS har flere agenturer med produkter og tjenester for gravferdsmarkedet og også overfor gravferdsbyråer. Det vil komme flere datterselskaper etter hvert for de nye forretningsområdene. Flere av produktene og tjenestene er omtalt på hjemmesiden til EcoGrave AS.

Frømyhr har et betydelig kontaktnett innfor bransjen i Norge, og til dels også i andre skandinaviske land. Han har vært aktiv i mange år i forhold til påvirkning av både sentrale politikere, organisasjoner og andre relevante personer i bransjen. Han har vært i flere besøk hos departementet, og har også hatt møter med politikere på Stortinget for å tale gravferdsbransjens sak. I tillegg har Frømyhr utført betydelig reiseaktivitet i Norge for å informere og diskutere med forvaltere av gravlunder. Deltakelse på messer i inn- og utland har vært en selvfølge for å holde seg oppdatert på bransjens utvikling.

Etter snart 20 år i bransjen har han opparbeidet solid kompetanse innenfor hva som er betingelsene for nedbrytning av organisk materiale, behandling av gravplass for gjenbruk, gravferdspolitikk og bærekraftig gravplassforvaltning, og ikke minst oversikt og interesse for å se fremtidige behov for bransjen og oversikt over ny teknologi ute i verden som kan innføres i Skandinavia.