Gravlundsaktørers ansvar i møte med Parisavtalen

Parisavtalen har skissert klare mål for å begrense den globale temperaturøkningen, og hvert ledd i samfunnet spiller en viktig rolle i å oppnå dette. En ofte oversett del av puslespillet er gravlundene.

Tradisjonelle begravelsesmetoder, hvor både ordinær kistegravlegging og flammekremering inngår, er areal- og ressurskrevende. Samtidig er flammekremering både energiintensivt og produserer en betydelig mengde karbonutslipp. I denne sammenheng introduserer EcoGrave to banebrytende løsninger: Kalking av graver for gjenbruk og vannkremasjon.

Kalking av graver for gjenbruk
Å gjenbruke gravplasser har vært en tradisjon i mange kulturer over hele verden, men med moderne befolkningstetthet og urbanisering er behovet for bærekraftige gravlundsløsninger mer presserende enn noensinne. Dette er også helt nødvendig i forhold til det økende antallet døde vi vil få i hele Skandinavia i flere tiår fremover. Bare i Norge har vi behov for ca. én million nye kistegraver de nærmeste 40 årene.

EcoGraves kalkingsteknologi (les mer her) akselererer naturlig nedbrytning, som betyr at gravsteder kan fornyes og gjenbrukes raskere. Dette reduserer behovet for å avsette eks. dyrket mark til gravsteder, noe som i sin tur bevare miljøet og reduserer karbonfotavtrykket. Dette er også i tråd med regjeringens politikk for å verne om landbruksareal.

Ved bruk av denne teknologien vil også det norske storsamfunnet spare betydelige midler både til investeringer og drift, som igjen vil bedre den enkelte kommunes økonomi.

Vannkremasjon – et grønt alternativ til flammekremering
Vannkremasjon (les mer her), også kjent som alkalisk hydrolyse, er en prosess hvor kroppen brytes ned i vann ved bruk av alkalier, varme og trykk. Metoden er langt mindre energiintensiv sammenlignet med tradisjonell flammekremering, og produserer betydelig færre utslipp. EcoGraves vannkremasjonstjeneste representerer fremtiden for bærekraftige begravelsesmetoder.

Både klimaavtrykk, bærekraft, økonomi, etikk og verdighet er ivaretatt ved bruk av denne metoden.

Vannkremasjon er enkelt, raskt og rimelig å komme i gang med, og metoden kan være med på å bygge opp en nasjonal struktur for å øke kapasiteten på behandlingsløsninger. Nettopp dette er mye diskutert i disse dager, og etter krav fra bransjen vil trolig statråd Toppe allerede denne høsten sannsynligvis arbeide med å finne løsninger på problematikken.

Metoden må imidlertid godkjennes etter søknad fra en forvaltning av Barne- og Familiedepartementet for den kan etableres. Dette arbeidet er i gang.

Vannkremasjon har allerede vært brukt i flere tiår – dette er ikke ny og uprøvd teknologi. Erkebiskop Desmond Tutu valgte selv bruk av denne teknologien da han gikk bort, fordi han ønsket den mest bærekraftige metoden for behandling etter sin død. EcoGrave har også andre innovative systemer, produkter og metoder for gravlundsbransjen.

Les mer her.